תקנון תנאי השימוש

 

ברוכים הבאים לאתר "Resell"  resell.co.il(להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי Resell (להלן: " מפעיל האתר").

תנאי שימוש אלו יחולו גם כן על כל שימוש דרך אפליקציית "Resell" מהחנות של ה-App store או של Google play.

תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.  

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. כללי
 1. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא, לרבות המפרסמים באתר (להלן: "המשתמש").
 2. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
 4. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 5. מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.
 6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 7. האתר מהווה פלטפורמה לפרסום מוצרים משומשים, באתר זה ניתן לפרסם וניתן למצוא כל פריט יד שניה ולמכור או לקנות כל פריט, האתר מתווך בין מוכרים לקונים של מוצרים משומשים
 8. כמו כן באתר תוכלו למצוא בלוג עם מידע שימושי בנושאים שונים והמלצות.

 

 

 • התכנים באתר:

 

 1. האתר יכלול בתוכו בין היתר מודעות פרסום , מדריכים, טקסטים, תמונות, קבצי וידאו ומידע נוסף (להלן: "התכנים").
 2. התכנים מוצעים למשתמש הם לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
 3. המידע אודות השירותים  באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך אין מפעיל האתר נושא באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים.
 4. מפעיל האתר יעשה כמיטב יכולתו להקנות למשתמש את הידע המקצועי, אך אינו מתחייב ואינו יכול להתחייב לתוצאות  כלשהן.

 

 

 • הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר

 

  1. האתר הינו פלטפורמת פרסום למשתמשים אשר רוצים לפרסם ולמכור מוצרים ו/או מוצרים משומשים, חיות מחמד ובעלי מקצוע, האתר מתווך בין מוכרים לקונים בלבד, האתר אינו אחראי בכל דרך לתוכן או לטיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. מפעיל האתר אינו אחראי לכל התקשרות בין המפרסמים בו לבין  המשתמשים השונים ובאחריות המשתמש לבדוק את טיב העסקה , כדאיותה ומהותה, לרבות עסקאות עם בעלי מקצוע למיניהם.
  2. האתר אינו מתערב ואינו צד לעסקאות אשר יעשו בין המוכרים לקונים באתר , האתר אינו צד לכל תנאי מתנאי העסקה ככל שלא יהיו.
  3. קיומן של מודעות באתר אשר פורסמו ע"י משתמשים לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לטובין או השירותים המפורסמים כאמור ו/או כל מצג אחר לגביו.
  4. מפעיל האתר אינו נושא באחריות כלשהי למודעות שכאלה לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של כל מידע המצוי במודעות.
  5. התמורה במסגרת כל עסקה לא תשולם באמצעות, או דרך, האתר.

 

 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעיל האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג'.
 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שלא יהיה  אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר ובגין עסקאות אשר יבוצעו בין מוכרים לקונים באתר.
 • על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעיל האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה ויראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעיל האתר ויודגש כי מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
 • האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 • האתר מוצע לציבור "כמו שהוא" ("As Is").
 • מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

 

 1. מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעיל האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 3. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא יישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.

 

 

 • הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

 

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או תחליף לכל ייעוץ מכל סוג שהוא.
 2. השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
 3. המשתמש מתחייב שלא לפרסם מודעות כפולות באתר , קרי מודעות אשר מפעיל האתר חושב כי הן דומות , מפעיל האתר יסיר  מודעות כפולות כפי שהוא רואה לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי , אף אם שולם עבור קידום אותם מודעות, במקרה זה לא יינתן החזר כספי, וניתן יהיה לממש את היתרה במודעות אחרות בהתאם לתנאי השימוש ותוקף חבילות הפרסום הממומן.
 4. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 

 

 • השירותים המוצעים באתר:

 

 1. באתר מסלולי פרסום בחינם ומסלולי פרסום בתשלום, הכול כפי שיפורט באתר ולפי התנאים הנקובים ואשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו של מפעיל האתר.
 2. בנוסף , באתר ניתן לרכוש שטחי פרסום לפרסומות (באנרים).
 3. אם ברצונך לפרסם מודעות באתר , תידרש להירשם לאתר ולמסור פרטים כגון כתובת הדואר האלקטרוני ומספר טלפון, כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים (למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות של מפעיל האתר).
 4. פרסום מודעות אינו כרוך בתשלום , ניתן "להקפיץ מודעה" אחת ל-6 שעות ללא תשלום, ע"י כניסה לעמוד המודעות באזור האישי, תוקף המודעות אשר אינן כרוכות בתשלום באתר הינן למשך 12 חודשים ממועד פרסומן באתר ועד 6 חודשים מתאריך העדכון/ההקפצה האחרונה.
 5. מעבר לכך , השירותים הבאים כן כרוכים בתשלום :  "הקפצת מודעות אוטומטית" ו/או "הדגשת מודעות" , כפי שיפורט להלן:
  1. "הקפצת מודעות אוטומטית ": הקפצת מודעה הינו שירות בתשלום המאפשר למפרסמים באתר "להקפיץ" את הפרסום באופן אוטומטי אחת ל – 6 שעות למשך 30 יום, עלות השירות הינו כפי שיפורסם באתר.

תוקף חבילת הפרסום הינה למשך 6 חודשים החל ממועד ביצוע התשלום, לאחר מכן לא ניתן יהיה להשתמש בחבילת הפרסום.

  1. "הדגשת מודעות" : הדגשת מודעות הינה רכישה של מודעה מודגשת המאפשרת את הקפצת המודעה והבלטתה, הקפצת ההודעה תתבצע באופן אוטומטי אחת ל – 6 שעות.
   • ניתן להדגיש מודעה בצבע צהוב (כולל הקפצה אוטומטית)  למשך 30 יום, עלות השירות הינו כפי שיפורסם באתר.
   • ניתן להדגיש מודעה בצבע צהוב (כולל הקפצה אוטומטית)  למשך 45 יום, עלות השירות הינו כפי שיפורסם באתר.

תוקף חבילת הפרסום הינה למשך 6 חודשים החל ממועד ביצוע התשלום, לאחר מכן לא ניתן יהיה להשתמש בחבילת הפרסום.

 1. האתר מציע למשתמשיו לפרסם מודעות ממומנות באתר ע"י מכירת שטחי פרסום (באנרים) בתנאים אשר ייקבעו מול מפעיל האתר , לא ניתן לרכוש שטחי פרסום דרך האתר אלא ע"י פנייה למפעיל האתר בלבד.
 2. מפעיל האתר  רשאי להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל פרסום באתר במידה וימצא  כי המודעה מפורסמת ו/או מוצגת שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או מפרה זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו.
 3. מפעיל האתר רשאי לחסום חשבון משתמש אם סבר כי פעל בניגוד לכללים אלו וזאת ללא כל הודעה מוקדמת, במקרה זה החזר כספי יינתן למשתמש בהתאם לתנאים ולתקופת השימוש בחבילה אותה רכש.
 4. מפעיל האתר אינו מתערב באופן מלאכותי בסדר הצגת תוצאות החיפוש בלוח המודעות באתר , תוצאות המודעות מוצגות בסדר היררכי לפי תשלום ותאריך: העדיפות הינה לפי הסדר ההיררכי הבא: מודעות שמקודמות בתקציב היקר ביותר יקבלו עדיפות על מודעות בתקציב זול יותר, לאחר מכן, המודעות שעודכנו/הוקפצו לפי התאריך האחרון ביותר.
 5. מחירי השירותים הקובעים הינם רשומים ליד כל שירות המופיע באתר.
 6. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר, יהא רשאי לעדכן את מחירי השירותים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 7. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי השירותים לפני תום הליך בחירת השירות על ידי המשתמש, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

 

 1. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה של שירותי הפרסום באתר:
 1. מערכת האתר מאפשרת למשתמשיה רכישה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים המוצעים על ידי האתר באמצעות האינטרנט.
 2. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 3. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
 4. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 5. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 6. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 7. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי (העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי )  ו/או דרך PAY PAL בלבד.
 8. עמלות סליקה של חברות האשראי ו/או pay pal  יחולו על המשתמש בלבד.
 9. יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, תועבר לאתר של חברת ו/או חברות הסליקה אשר עמה יעבוד מפעיל האתר (להלן: "חברת הסליקה").
 10. ייתכן כי לצורך תהליך השלמת הרכישה לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת של חברת הסליקה, תידרש לאמת את זהותך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS  או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית חברת הסליקה לשנות מעת לעת.
 11. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעיל האתר אינו שומר ו/או מנהל פרטים אלו, למעט ארבע ספרות אחרונות של הכרטיס ותוקף הכרטיס (לצורכי זיהוי בלבד) עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעיל האתר  אינו אחראי לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
 12. על אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 13. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לו.
 14. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
 15. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 

 

 • תנאים מיוחדים למכירה וקנייה של חיות מחמד דרך האתר:

 

  1. במידה ותבקש לפרסם מודעה למכירת כלב ו/או כל חיית מחמד, חל על המשתמש איסור על מכירת חיות מחמד שלא עפ"י הדינים הקיימים.
  2. מכירה וקנייה של חיית מחמד תהיה בכפוף לתנאים הקבועים בדין, לרבות (אך לא רק)  חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994, חוק להסדרת הפיקוח על כלבים תשס"ג-2002, חוק להגנת חיית הבר תשט"ו – .1955
  3. מפעיל האתר לא יהיה אחראי בכל מקרה כלפי המפרסם, כלפי הקונה וכן כלפיך כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים מפרסום ו/או עסקה שהתבצעה באתר , אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, בין היתר לעניין העדר או הגבלת אחריות.
  4. כמו כן באחריות המפרסם והרוכש לבדוק את חוקיות העסקה, את סיכוניה והשלכותיה , למפעיל האתר לא תהיה אחריות כלשהי בגין עסקאות אלו, וכן כל האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או ייעוץ משפטי מטעם האתר.

 

 

 • ביטול עסקה:

 

  1. בכל מקרה בו קיים חוזה בכתב בינך ובין מפעיל האתר, יחולו הוראות הביטול המוגדרות בחוזה הספציפי.
  2. בכל מקרה אחר, יחולו הוראות הדין על ביטול עסקה, בכל מקרה של ביטול עסקת פרסום מודעה באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה והמשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, יודגש כי הנ"ל חל עפ"י חוק הגנת הצרכן  ותקנותיו הקובעים כי על מוצרים פסידים לא יהיה ניתן לבטל עסקה.
  3. בכל מקרה אחר בו ניתן יהיה לבטל עסקה , תחול עמלת ביטול עסקה בסך של 100 ₪ או 5 אחוז מגובה דמי העסקה, הנמוך מביניהם וזאת עפ"י כללי הביטול הקבועים בחוק הגנת הצרכן.

 

 • מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.

 

 

 

 • השהיית מודעה:

 

  1. תוקף חבילות הפרסום אשר כרוכות בתשלום לפי ס' 5ה' לעיל הינן למשך 6 חודשים החל ממועד ביצוע התשלום, ניתן להשהות מודעות פרסום אלו בכפוף ובמשך תוקף החבילות בלבד, כלומר כל עוד החבילה בתוקף ניתן להשהות וניתן יהיה לחדש אותה , לא יהיה ניתן לחדש מודעה שהושהתה לאחר שפג תוקף החבילה. השהיית המודעה אינה מבטלת את העסקה ו/או מקנה למשתמש זכאות לקבלת החזר כספי.
  2. במקרה של יישום יתרת הפרסום על מודעה אחרת, ההקפצה האוטומטית תחול רק כאשר יעבור משך הזמן המינימלי הנדרש מהרגע של ההקפצה האוטומטית האחרונה, כלומר לצורך הדוגמא אם משתמש השהה מודעה מקודמת שהוקפצה לפני 1 שעות, ויישם את הקידום על מודעה אחרת – המודעה החדשה תוקפץ רק לאחר שיעברו לפחות 6 שעות מהרגע האחרון שהיא עודכנה  בתוספת של לפחות 6 שעות מהרגע שהמערכת הקפיצה אוטומטית את המודעה הישנה באותה חבילת פרסום.
  3. למען הסר ספק ברכישת שטחי פרסום לא ניתן יהיה להשהות את המודעות.

 

 

 • תכנים המפורסמים באתר ע"י המשתמשים:

 

  1. חלק מתכני האתר מוזנים על ידי המפרסמים בו, לרבות תוכן , תמונות וכו'.
  2. כמו כן המשתמשים יוכלו להמליץ, לבקר או לרשום חוות דעת , הן שליליות והן חיוביות לגבי מוצרים ו/או מפרסמים באתר.
  3. תכנים אלו יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר באזורים המיועדים, מסירת תכנים לפרסום בשירות אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
  4. ייתכן כי תכנים יועלו ע"י המשתמשים לאתר יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעיל האתר. עצם העלאת התכנים אינו מחייב את מפעיל האתר לפרסם את התוכן.
  5. מפעיל האתר תומך בחופש הביטוי, יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה רשאי מפעיל האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם.
  6. בעת העלאת תכנים לאתר , בין אם בפרסום ובין אם בהמלצה או כתיבת ביקורת,  חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
  7. המשתמש מצהיר כי בתכנים אשר הוא מעלה לאתר, זכויות הקניין הרוחני בהם מסורות לו ו/או שניתנה לו רשות לעשות בהם שימוש והוא האחראי הבלעדי לכל נזק או דרישה אשר ייגרמו למפעיל האתר בשל פרסום תכנים אלו, מפעיל האתר לא יהיה אחראי ולא תהיה למשתמש כל טענה בשל כך למפעיל האתר.

 

 • חל איסור על המשתמש לפרסם מודעות בגין מתן הלוואות ו/או הצעה למתן הלוואה ו/או אשראי מכל סוג שלא יהיו, מפעיל האתר מודיע כי הוא יסיר מודעות אלו ללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

 1. על המשתמש להעלות ולפרסם  תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמשים  לפרסם את התכנים הבאים:
 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • קישורים לאתרים ללא הסכמה בכתב ממפעיל האתר;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 1. מפעיל האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שהועלה לאתר או לערוך לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפר המשתמש את תנאי המסמכים המחייבים או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים, במשתמשיו, במפעיל האתר או במי מטעמו.
 2. למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום בשירות יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, או לכל הפחות למשתמשים אחרים בשירות. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בשירות או פרסום איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
 3. מפעיל האתר מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמו של מפעיל האתר ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 4. אם ברצונך לדווח על תוכן מסוים כפוגעני ו/או לא חוקי ו/או מפר זכויות קניין רוחני ו/או מהווה לשון הרע, הנך מוזמן לפנות למפעיל האתר בכתובת [email protected]  או בטלפון 052-5998987, מפעיל האתר יעשה ככל שביכולתו לבדוק את הנושא ובמידת הצורך יסיר את התוכן, למפעיל האתר נתון שיקול דעת בלעדי בעניין זה.

 

 

 • שיתוף מודעות דרך רשתות חברתיות:

 

  1. ייתכן כי בכוונת מפעיל האתר לספק אפשרות להירשם לאתר, לפרסם מודעות דרך רשתות חברתיות, כגון FACEBOOK, WHATS UP, GOOGLE.
  2. לצורך שיתוף ברשתות החברתיות או רישום,  יבקש מפעיל האתר את אישורו של המשתמש באמצעות "בקשת גישה". עם קבלת האישור יעשה המפעיל האתר שימוש בשמו ובתמונתו של המשתמש המופיעים בפרופיל הרשת החברתית שלו. אישור הבקשה יאפשר למפעיל האתר  לעשות שימוש בנתונים בבקשות ה"שתף" הבאות של המשתמש.

 

 

 • קניין רוחני באתר:

 

  1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את  עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
  2. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
  3. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא,  ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעיל האתר.
  4. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
  5. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
  7. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
  8. כמו כן יובהר ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתן למפעיל האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין, כל ס' בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

 

 • ע"י העלאת תוכן ו/או תמונות לאתר , הנך נותן בזאת רישיון לאתר ו/או למפעיל האתר להשתמש בתוכן ו/או בתמונות  , בין היתר ע"י הצגת התמונות באתר, הוספת לוגו של מפעיל האתר לתמונות אלו, שימוש לצורכי השוואת מחירים ,סטטיסטיקות,  כתיבת מאמרים וכן כל שימוש הקשור לשירותי האתר.

 

 

 

 • פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

 

 1. מפעיל האתר או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעיל האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
 2. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
 3. אין מפעיל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 4. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.
 5. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 6. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 7. מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
 8. אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
 9. מבלי לגרוע מן האמור, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

 

 • הפסקת שימוש ושיפוי:
 • מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 • המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 • מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

 

 

 

 • המחאת זכויות וחובות
 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעיל האתר רשאי להמחאות את התחייבויותיו  ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 • במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 

 

 

 • שימושים אסורים:
 • המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
 • המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
 • המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעיל האתר.
 • סמכות שיפוט ודין שיפוט

 

   1. הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה, לרבות בקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, תהא עפ"י חוקי מדינת ישראל בלבד ותהיה  נתונה לבתי המשפט בתל-אביב-יפו, ולהם בלבד, לפי סמכותם העניינית.

 

 • תנאים נוספים:
 • המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, אשר יהא רשאי לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעיל האתר אינו נותן כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

 1. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 

 • שירות לקוחות ויצירת קשר:

 

 1. שירות הלקוחות של האתר יפעל בימים א'-ג' בין השעות 11:00 עד 15:30, ובימים ב' ד' ה' בין השעות 10:30 עד  16:00 לא כולל חגים או ימי סגר, ניתן לפנות אלינו בנוסף דרך טופס יצירת הקשר באתר בכל שעות היממה או במייל [email protected] .
 2. הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

 

גלישה נעימה ומהנה,

Resell לוח יד שניה.